Obchodní podmínky pro poskytování rychlého úvěru

  

Obchodní podmínky pro poskytování rychlého úvěru u Net Credit s.r.o

účinné ode dne 28.11.2016

 

1.              Úvodní ustanovení

1.1.           Pojmy

1.1.1.       Účtem Společnosti se rozumí bankovní účet Společnosti, který je uveden na internetové stránce.

1.1.2.       Rozhodnutím Společnosti se rozumí souhlas, který vyjádřila Společnost podle odst. 4.7.3. Obchodních podmínek, s poskytnutím úvěru Klientovi.

1.1.3.       Úvěrujícím nebo Společností se rozumí Net Credit s.r.o., IČ 242 86 028, se sídlem Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je poskytování úvěrových služeb.

1.1.4.       Smlouvou o úvěru se rozumí příslušná dílčí dohoda Klienta a Společnosti o poskytnutí úvěru Klientovi uzavřená na základě žádosti Klienta o poskytnutí úvěru a Rozhodnutí Společnosti dle všeobecných obchodních podmínek.

1.1.5.       Úvěrovým limitem se rozumí výše úvěru stanovená Společností v rozmezí od 1500 Kč (jeden tisíc pět set korun) do 12 000 Kč (dvanáct tisíc korun), v rámci něhož je Klient oprávněn žádat o úvěr.

1.1.6.       Úvěrem se rozumí peněžní prostředky, které Společnost poskytuje Klientovi na základě smlouvy.

1.1.7.       Účtem Klienta se rozumí běžný účet, který je otevřen na jméno Klienta v kterémkoliv bankovním ústavu registrovaném v České republice nebo v české pobočce zahraničního bankovního ústavu, ze kterého se platí odměna za přezkoumání a kam Společnost převede úvěr.

1.1.8.       Klientem se rozumí způsobilá fyzická osoba, která odpovídá požadavkům uvedeným v čl. Požadavky vůči Klientovi této Smlouvy o úvěru a která jedná se Společností o uzavření Smlouvy o úvěru nebo která uzavřela se Společností Smlouvu o úvěru.

1.1.9.       Dnem splatnosti se rozumí den, kdy Klient musí provést platbu úvěru, úroku a všech ostatních plateb, které jsou uvedené ve Smlouvě o úvěru.

1.1.10.     Souhlasem subjektu údajů se rozumí souhlas fyzické osoby se zpracováním svých osobních údajů.

1.1.11.     Identifikačním poplatkem se rozumí jednorázový poplatek ve výši 1 haléř, který Klient platí Společnosti za svoji registraci na internetové stránce za účelem ověření totožnosti Klienta a přezkoumání žádosti.

1.1.12.     Uživatelským účtem se rozumí uživatelský účet Klienta jako uživatele internetové stránky, který se vytvoří automaticky po jeho registraci na internetové stránce a po splacení odměny za přezkoumání a nadále je Klientovi volně k dispozici po tom, co potvrdí svoji e-mailovou adresu a heslo na internetové stránce.

1.1.13.     Smluvními stranami se rozumí Společnost a/nebo Klient.

1.1.14.     Internetovou stránkou se rozumí internetová stránka Společnosti s adresou http://www.netcredit.cz.

1.1.15.     Žádostí se rozumí žádost Klienta o poskytnutí úvěru ve stanovené výši a době splatnosti.

1.1.16.     Úrokem se rozumí odměna, kterou Klient platí Společnosti za použití úvěru.

1.1.17.     Dobou splatnosti se rozumí doba splatnosti úvěru, kterou Klient uvádí v žádosti. Doba splatnosti je od 1 (jednoho) dne do 30 (třiceti) dní, a počítá se od okamžiku, kdy Smlouva o úvěru nabývá platnosti.

1.1.18.     Třetí osobou se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která není smluvní stranou Smlouvy o úvěru.

1.1.19.     Osobními údaji Klienta se rozumí jakékoliv údaje, které se vztahují ke Klientovi.

1.1.20.     Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoliv aktivity, které se provádí s osobními údaji, včetně sběru, registrace, nahrávání, ukládání, úpravy, pozměňování, používání, předávání, přenosu a šíření údajů, zablokování nebo vymazání, které jsou spojeny s vydáním úvěru, řízením výkonnosti jeho splácení, vymáháním částky úvěru nebo pro uplatnění jiných závazků uvedených ve Smlouvě o úvěru.

1.1.21.     Systémem zpracování údajů se rozumí uspořádaný soubor osobních údajů, který je uchováván jakoukoliv formou a který je k dispozici v souladu s příslušnými kritérii identifikace osob.

1.1.22.     Průkazem totožnosti se rozumí doklad vydaný orgánem veřejné správy, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

1.1.23.     Obchodními podmínkami se rozumí tyto Obchodní podmínky pro poskytování rychlého úvěru u Net Credit s.r.o. vydávané Společností.

1.2.           Základní ustanovení

1.2.1.       Práva a povinnosti smluvních stran při registraci, žádosti o poskytnutí úvěru a realizaci úvěru se řídí Smlouvou o úvěru, těmito Obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

2.              Požadavky vůči Klientovi

2.1.1.       Předpokladem pro poskytování úvěru Klientovi je předchozí registrace Klienta na internetové stránce nebo registrace prostřednictvím obchodního místa Společnosti.

2.1.2.       Pro registraci Klienta, otevření uživatelského účtu a uzavření Smlouvy o úvěru Klient stvrzuje, že se seznámil s platnými Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a že po celou dobu trvání smlouvy bude splňovat následující kritéria:

a)       Klient je schopen plnit závazky z poskytnutého Úvěru, tj. splatit celou částku Úvěru spolu s příslušenstvím,

b)       Klient má trvalý pobyt na území České republiky a je občanem České republiky.

c)       Klient má účet v bance, která je registrována v České republice, nebo v pobočce zahraniční banky v České republice.

d)        V průběhu registrace na internetové stránce, odeslání žádosti a uzavření Smlouvy o úvěru se Klient nachází na území České republiky, je svéprávný a není pod vlivem alkoholických, narkotických a/nebo psychotropních látek.

3.              Uzavření Smlouvy v obchodním místě

3.1.1.       Klient je oprávněn požádat Společnost o poskytnutí úvěru v kterémkoli z obchodních míst Společnosti (zejména u obchodních zástupců Společnosti). Při podání žádosti Klient vyplní své identifikační údaje a uvede požadovanou výši úvěru a dobu splatnosti.

3.1.2.       Žádost o poskytnutí úvěru podává Klient na formuláři stanoveném Společností.

3.1.3.       Při podání žádosti je Klient povinen poskytnout údaje pro posouzení úvěruschopnosti, přičemž pro poskytnutí těchto informací platí podmínky stanovení v čl. 4.5. Obchodních podmínek.

3.1.4.       Současně s Žádostí o poskytnutí úvěru je provedena registrace Klienta u Společnosti, na základě které bude posléze oprávněn komunikovat se Společností v elektronické podobě, včetně podání další žádosti o poskytnutí úvěru v elektronické podobě. Pro účely registrace je Klient povinen v Žádosti uvést e-mailovou adresu, na kterou mu bude po provedení registrace společností zasláno jednorázové přístupové heslo. Při prvním přístupu do uživatelského účtu je Klient povinen změnit vstupní heslo a nadále již bude prostřednictvím svého zabezpečeného přístupu k uživatelskému účtu prokazovat svou totožnost při jednání se Společností.

3.1.5.       Na základě Žádosti Klienta provede Společnost vyhodnocení této Žádosti a rozhodne o podmínkách úvěru, které navrhne Klientovi předložením návrhu smlouvy o úvěru. Návrh smlouvy o úvěru předkládá Společnost Klientovi prostřednictvím obchodního místa (obchodního zástupce), kde Klient požádal o poskytnutí úvěru. Společnost má právo odmítnout poskytnutí úvěru Klientovi. O odmítnutí poskytnutí úvěru Společnost vyrozumí Klienta prostřednictvím obchodního místa (obchodního zástupce), kde Klient požádal o poskytnutí úvěru.

3.1.6.       Před podpisem Smlouvy o úvěru jsou Klientovi poskytnuty informace o spotřebitelském úvěru a návrh smlouvy o úvěru v rozsahu požadovaném platnými právními předpisy, a to jejich zasláním na e-mailovou adresu klienta.

3.1.7.       Klient podepisuje Smlouvu o úvěru jako první. Smlouva je uzavřena a stává se účinnou jejím podpisem Společností nebo jejím zástupcem.

3.1.8.       Při uzavírání Smlouvy o úvěru v obchodním místě oprávněný pracovník Společnosti uzavírající s Klientem Smlouvu ověří identifikační údaje Klienta uvedené ve Smlouvě. Klient – fyzická osoba, prokazuje Společnosti svou totožnost platným průkazem totožnosti.

3.1.9.       Společnost může od Klienta požadovat doplnění dalších údajů nebo předložení dalších dokladů potřebných k uzavření Smlouvy o úvěru. Pokud Klient vyžádaná data neposkytne, Společnost má právo Smlouvu neuzavřít. Přehled všech požadovaných dokladů uveřejňuje Společnost na svých internetových stránkách.

3.1.10.     Společnost poskytuje úvěr Klientovi způsobem dle požadavku Klienta bez zbytečného odkladu poté, kdy Klient splní veškeré podmínky pro poskytnutí úvěru obsažené ve Smlouvě o úvěru a Obchodních podmínkách účinných ke dni uzavření Smlouvy o úvěru.

3.1.11.     Úvěr je poskytnut dnem, kdy dojde k odepsání peněžních prostředků z účtu Společnosti ve prospěch Klienta. V případě odeslání peněžních prostředků poštovní poukázkou je úvěr poskytnut dnem předání peněžních prostředků Společností k přepravě poskytovateli poštovních služeb.

4.              Uzavření Smlouvy na dálku

4.1.           Obecné podmínky

4.1.1.       Smlouva může být uzavřena na dálku bez fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku, které lze použít pro uzavření Smlouvy o úvěru, stanovuje Společnost dle svých technických možností. Prostředky komunikace na dálku použitelné pro uzavření Smlouvy o úvěru a pravidla pro uzavření Smlouvy o úvěru tímto způsobem uveřejňuje Společnost na svých internetových stránkách

4.1.2.       Pro uzavření Smlouvy o úvěru dálkovým způsobem musí být dodrženy veškeré podmínky stanovené těmito Obchodními podmínkami a dalšími všeobecnými podmínkami upravujícími konkrétní způsoby uzavírání Smlouvy o úvěru na dálku, jinak Společnost nebude brát k takovémuto návrhu zřetel.

4.1.3.       Při uzavírání Smlouvy o úvěru na dálku je Klient povinen nejprve se registrovat do elektronického systému Společnosti a ověřit svou totožnost některým ze stanovených způsobů verifikace totožnosti.

4.1.4.       Při registraci do elektronického systému Společnosti jsou Klientovi poskytnuty Obchodní podmínky v platném a účinném znění a Klient potvrzuje, že se s platnými a účinnými Obchodními podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a že se těmito Obchodními podmínkami bude řídit právní vztah mezi Společností a Klientem při žádání o úvěr Klientem a při poskytování úvěru Klientovi. Současně Klient uděluje Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů. Obchodní podmínky a Souhlas subjektu údajů potvrzené Klientem v procesu registrace jsou Klientovi zaslány elektronicky na emailovou adresu Klienta uvedenou Klientem v uživatelském účtu Klienta při registraci Klienta.

4.2.           Registrace Klienta

4.2.1.       Registraci Klient provádí na internetové stránce, na které si vytvoří uživatelský účet. Během registrace Klient uvádí veškeré údaje požadované na internetové stránce, včetně e-mailové adresy a hesla Klienta, s pomocí nichž bude dále na internetové stránce potvrzovat svoji totožnost a přistupovat ke svému uživatelskému účtu. Současně s registrací Klient poskytuje svůj souhlas subjektu údajů.

4.2.2.       Registrace Klienta je dokončena ověřením totožnosti Klienta.

4.2.3.       Registrací Klienta u společnosti vzniká Klientovi právo za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách žádat Společnost o poskytnutí úvěru do stanoveného úvěrového limitu. O poskytnutí úvěru je Klient oprávněn žádat opakovaně, přičemž celková výše úvěrů poskytnutých jednomu Klientovi nepřekročí stanovený úvěrový limit.

4.2.4.       Při registraci na internetové stránce Klient potvrzuje, že ke dni provedení registrace není v prodlení se závazky vůči třetím osobám, není zapsán v databázi dlužníků ani v databázích pro tvorbu úvěrové historie, a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho bonitu jako Klienta. Tyto informace poskytuje Klient ve formě vyplnění dotazníku.

4.2.5.       Klient současně s registrací může na internetové stránce vyplnit první Žádost o poskytnutí úvěru. Pro vyplnění další žádosti se Klient již nepotřebuje na internetové stránce opakovaně registrovat, postačí, že má přístup ke svému uživatelskému účtu a že na internetové stránce potvrzuje svoji totožnost e-mailem a heslem.

4.2.6.       Při registraci je klient povinen poskytnout Společnosti zejména tyto informace: identifikační údaje Klienta, telefonní číslo Klienta, e-mailová adresa Klienta, číslo bankovního účtu Klienta, na které mu má být Společností poskytnut Úvěr, údaje o potvrzení úvěruschopnosti Klienta, informace k Průkazu totožnosti Klienta, jehož kopii je Klient povinen nahrát do elektronického systému na internetových stránkách Společnosti, atp.

4.2.7.       Při registraci Klient podepisuje na internetových stránkách společnosti www.netcredit.cz Obchodní podmínky, Souhlas subjektu údajů a Smlouvu o úvěru. Podpis Klienta je připojen v elektronické podobě. Elektronický podpis Klient provádí připojením jména a příjmení v elektronické podobě k písemnému textu příslušného úkonu a potvrzením své vůle podepsat dokument volbou „Podepisuji“.

4.2.8.       Smluvní strany souhlasí a potvrzují, že dokumenty vyhotovené a podepsané Klientem v elektronické formě v rámci registrace na internetových stránkách Společnosti a následně potvrzené odesláním dokumentu z e-mailové adresy Společnosti na e-mailovou adresu Klienta jsou důkazem uskutečnění právního jednání v písemné formě.

4.2.9.       Registrace Klienta je dokončena poskytnutím veškerých požadovaných informací Klientem a provedením ověření totožnosti Klienta.

4.2.10.     Po registraci vzniká Klientovi právo dle Obchodních podmínek žádat Společnost o poskytnutí Úvěru do stanoveného Úvěrového limitu. O poskytnutí Úvěru je Klient oprávněn žádat opakovaně, přičemž celková výše Úvěrů poskytnutých jednomu Klientovi nepřekročí stanovený úvěrový limit.

4.2.11.     Klient se zavazuje písemně informovat Společnost o všech podstatných změnách týkajících se Klienta, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy se o nich sám dozví. Podstatnými změnami se rozumí zejména náležitosti uváděné v průkazu totožnosti, změny v bankovním spojení, apod.

4.3.           Ověření totožnosti Klienta

4.3.1.       Klient může svou totožnost při registraci ověřit prostřednictvím úhrady identifikačního poplatku, kdy Klient ze svého účtu převede na účet Společnosti, uvedený na internetové stránce, identifikační poplatek ve výši 0,01 Kč.

4.3.2.       Na výzvu Společnosti je Klient povinen poskytnout Společnosti kopie výpisů z Účtu Klienta za období stanovené Společností; výpisy z Účtu klienta poskytuje Klient Společnosti jejich zasláním elektronickou poštou z e-mailové adresy Klienta na e-mailovou adresu Společnosti nebo jejich nahráním a uložením do Uživatelského účtu Klienta.

4.3.3.       Klient může svou totožnost při registraci ověřit také prostřednictvím unikátního SMS kódu, který je Klientovi zaslán při provádění registrace. Klient je v případě ověření totožnosti prostřednictvím SMS kódu povinen současně nahrát do svého uživatelského účtu elektronikou kopii dokladu totožnosti a výpisu z telefonního účtu, na který byl zaslán SMS kód, ve kterém je Klient uveden jako oprávněný uživatel předmětného telefonního čísla.

4.4.           Žádost o poskytnutí úvěru

4.4.1.       Žádost o poskytnutí úvěru Klient podává a podepisuje na internetových stránkách společnosti www.netcredit.cz. Podpis Klienta je připojen v elektronické podobě. Elektronický podpis Klient provádí připojením jména a příjmení v elektronické podobě k písemnému textu příslušného úkonu a potvrzením své vůle podepsat dokument volbou „Podepisuji“.

4.4.2.       Smluvní strany souhlasí a potvrzují, že dokumenty vyhotovené a podepsané Klientem v elektronické formě v rámci registrace na internetových stránkách Společnosti a následně potvrzené odesláním dokumentu z e-mailové adresy Společnosti na e-mailovou adresu Klienta jsou důkazem uskutečnění právního jednání v písemné formě.

4.4.3.       Klient, který je registrován u Společnosti, je oprávněn žádat Společnost o poskytnutí úvěru do výše stanoveného úvěrového limitu a doby splatnosti. O poskytnutí úvěru je Klient oprávněn žádat opakovaně, přičemž celková výše úvěrů poskytnutých jednomu Klientovi nepřekročí stanovený úvěrový limit.

4.4.4.       Žádost o poskytnutí úvěru podává Klient na formuláři stanoveném Společností.

4.4.5.       Podáním žádosti o poskytnutí úvěru Klient potvrzuje, že si Klient přeje získat úvěr za podmínek stanovených v Žádosti o poskytnutí úvěru a v Obchodních podmínkách platných a účinných ke dni podání Žádosti o poskytnutí úvěru.  Klient dále podáním Žádosti potvrzuje, že se dokonale seznámil s ustanoveními Žádosti o poskytnutí úvěru a účinného znění Obchodních podmínek, souhlasí s nimi a považuje je za závazná a že žádá Společnost o poskytnutí peněžních prostředků (úvěru) bez zbytečného odkladu.

4.4.6.       Klient je oprávněn Žádost o poskytnutí úvěru podat na internetové stránce prostřednictvím formuláře uživatelského účtu.

4.4.7.       V Žádosti o poskytnutí úvěru Klient uvádí způsob, jakým způsobem žádá o poskytnutí peněžních prostředků z úvěru. Způsoby poskytnutí peněžních prostředků stanovuje Společnost na internetových stránkách.

4.4.8.       Klient nese odpovědnost za to, že údaje, které uvede v Žádosti o poskytnutí úvěru nebo později kdykoli během doby trvání Smlouvy o úvěru, jsou pravdivé. Klient nemá žádné námitky ohledně toho, že je Společnost oprávněna a může volat na telefonní číslo uvedené v uživatelském účtu a stejně tak i zaměstnavateli Klienta nebo jiným osobám, aby ověřila pravdivost zaslaných údajů nebo též získala jiné údaje související s poskytnutím úvěru.

4.5.           Informace k posouzení úvěruschopnosti

4.5.1.       Při podání Žádosti o úvěru je Klient povinen poskytnout Společnosti informace k posouzení jeho úvěruschopnosti. Klient je za tím účelem povinen poskytnout Společnosti úplné a pravdivé informace. Klient bere na vědomí, že je-li to k posouzení úvěruschopnosti nezbytné, poskytnuté informace je Klient povinen Společnosti na její žádost vysvětlit, popřípadě doplnit.

4.5.2.       Důsledkem neposkytnutí úplných a pravdivých informací k posouzení úvěruschopnosti Klienta nebo nevysvětlení, popřípadě nedoplnění poskytnutých informací na žádost Společnosti je neposkytnutí Úvěru Klientovi.

4.5.3.       Informace k posouzení úvěruschopnosti Klienta, které Společnost za účelem posouzení úvěruschopnosti vyžaduje od Klienta, jsou klientem uváděny při registraci a dále při každé žádosti o poskytnutí úvěru. V rámci informací pro posouzení úvěruschopnosti Společnost od klienta požaduje poskytnutí především údajů o výši a poskytovateli trvalého zdroje příjmů Klienta, údaje o závazcích vůči 3. osobám a pravidelných nákladech klienta.

4.5.4.       Klient nese odpovědnost za to, že údaje, které poskytne Společnosti za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti nebo později kdykoli během doby trvání Smlouvy o úvěru, jsou pravdivé, úplné a nejsou zavádějící.

4.5.5.       V případě, že má Společnost důvodné pochybnosti o úvěruschopnosti Klienta, Žádost Klienta o Úvěr bez dalšího odmítne. Odmítne-li Společnost Žádost Klienta v důsledku posouzení jeho úvěruschopnosti, Společnost bude informovat Klienta bez zbytečného odkladu o tomto odmítnutí, a pokud je důvodem neposkytnutí výsledek automatizovaného zpracování údajů, nebo vyhledávání v databázi o dluzích, které vypovídají o úvěruschopnosti spotřebitele, Společnost Klienta vyrozumí o tomto výsledku a o použité databázi. O odmítnutí Žádosti z tohoto důvodu je Klient informován postupem podle odst. 4.7. těchto Obchodních podmínek.

4.6.           Informace o úvěru před uzavřením Smlouvy

4.6.1.       Před uzavřením Smlouvy o úvěru má Klient právo na poskytnutí informací o podmínkách úvěru dle platných právních předpisů.

4.6.2.       Po vyplnění formuláře Žádosti o poskytnutí úvěru na internetových stránkách Společnosti a před jeho závazným potvrzením Klientem je Klientovi vygenerována dle jím požadovaných podmínek úvěru informace o podmínkách úvěru v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy, tj. ve formě standardizovaného formuláře pro předsmluvní informace. Klient je oprávněn a povinen se s těmito informacemi o podmínkách úvěru seznámit a podáním Žádosti potvrzuje, že mu tyto informace byly před potvrzením Žádosti poskytnuty.

4.6.3.       Po vyplnění formuláře Žádosti o poskytnutí úvěru na internetových stránkách Společnosti je klientovi vygenerován také návrh Smlouvy o úvěru. Klient je oprávněn a povinen se s tímto návrhem smlouvy o úvěru seznámit a podáním Žádosti potvrzuje, že mu návrh smlouvy o úvěru byl před potvrzením Žádosti poskytnut.

4.6.4.       Společnost Klientovi dále formulář předsmluvních informací a klientem podepsaný návrh Smlouvy o úvěru poskytuje po obdržení Žádosti Klienta o poskytnutí úvěru, a to zpřístupněním v uživatelském účtu Klienta a zasláním těchto informací na emailovou adresu Klienta uvedenou v uživatelském účtu Klienta.

4.6.5.       Po obdržení informací o podmínkách spotřebitelského úvěru a návrhu Smlouvy o úvěru je Klient oprávněn svou Žádost odvolat, a to nejpozději do doby, kdy je Klientovi doručeno Rozhodnutí Společnosti o poskytnutí úvěru Klientovi. Odvolání Žádosti Klient provádí v uživatelském účtu Klienta na internetových stránkách Společnosti.

4.7.           Přezkoumání Žádosti o poskytnutí úvěru

4.7.1.       Po obdržení Žádosti Klienta a shromáždění informací pro posouzení úvěruschopnosti klienta provede Společnost kontrolu a vyhodnocení informací, které Klient poskytl. Na základě výsledku vyhodnocení těchto informací Společnost rozhodne o poskytnutí či odmítnutí úvěru Klientovi a o podmínkách úvěru, za kterých úvěr Klientovi poskytne.

4.7.2.       Společnost je oprávněna požadovat po klientovi poskytnutí dodatečných informací nebo podkladů, které společnost považuje za významné pro přezkoumání Žádosti klienta. Do doby než budou společnosti doručeny vyžádané informace nebo podklady, společnost pozastaví přezkoumávání Žádosti Klienta. Neposkytnutí požadovaných informací nebo podkladů Klientem může být důvodem pro odmítnutí poskytnutí úvěru.

4.7.3.       Souhlasí-li Společnost s poskytnutím úvěru Klientovi, zašle Společnost Klientovi Rozhodnutí Společnosti, ve kterém uvede podmínky schváleného úvěru. Rozhodnutí Společnosti se Klientovi zasílá elektronickou poštou na e-mailovou adresu Klienta, která je uvedena v uživatelském účtu a rovněž se Klientovi zpřístupní v uživatelském účtu Klienta.

4.7.4.       Společnost má právo odmítnout poskytnutí úvěru Klientovi. O odmítnutí poskytnutí úvěru Společnost vyrozumí Klienta zprávou v uživatelském účtu Klienta a elektronickou poštou zaslanou na e-mailovou adresu Klienta, která je uvedena v uživatelském účtu. Společnost není povinna odůvodnit odmítnutí poskytnutí úvěru.

4.7.5.       Nerozhodne-li Společnost v konkrétním případě jinak, Společnost nepřezkoumává Žádost a odmítne poskytnutí úvěru Klientovi, pokud Klient porušil své povinnosti v kterémkoli předcházejícím smluvním vztahu se Společností.

4.7.6.       Jestliže Společnost souhlasí s poskytnutím úvěru Klientovi za jiných podmínek, než jsou uvedeny v Žádosti Klienta, přijme společnost Rozhodnutí Společnosti, ve kterém uvede svůj návrh podmínek úvěru, a uvědomí o tom Klienta podle odst. 4.7.3. Rozhodnutí Společnosti má v tomto případě charakter protinabídky. Společně s tímto Rozhodnutím Společnosti zašle Společnost Klientovi informace o podmínkách úvěru vyžadované platnými právními předpisy odpovídající návrhu nových podmínek úvěru uvedených v Rozhodnutí Společnosti.

5.              Uzavření Smlouvy o úvěru

5.1.           V případě, kdy Společnost přijala Rozhodnutí Společnosti o poskytnutí úvěru Klientovi za podmínek uvedených v Žádosti Klienta, je Smlouva o úvěru uzavřena dnem, kdy Společnost doručila Klientovi Rozhodnutí Společnosti podle odst. 4.7.3 těchto Obchodních podmínek.

5.2.           V případě, kdy Společnost v Rozhodnutí Společnosti navrhne Klientovi jiné podmínky úvěru, než byly Klientem požadovány v Žádosti, je Smlouva o úvěru uzavřena pouze tehdy, pokud Klient v uživatelském účtu Klienta potvrdí svůj souhlas s podmínkami úvěru navrženými Společností v Rozhodnutí Společnosti anebo vyjádří svůj souhlas s podmínkami úvěru navrženými Společností v Rozhodnutí Společnosti telefonicky. Smlouva o úvěru je v takovém případě uzavřena za podmínek stanovených v Rozhodnutí Společnosti ke dni potvrzení těchto podmínek Klientem.

6.              Poskytnutí úvěru

6.1.           Společnost poskytuje úvěr Klientovi způsobem dle požadavku Klienta bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o úvěru a poté, kdy Klient splní veškeré podmínky pro poskytnutí úvěru obsažené ve Smlouvě o úvěru a účinných Obchodních podmínkách.

6.2.           Úvěr je poskytnut dnem, kdy dojde k odepsání peněžních prostředků z účtu Společnosti ve prospěch Dlužníka. V případě odeslání peněžních prostředků poštovní poukázkou je úvěr poskytnut dnem předání peněžních prostředků Společností k přepravě poskytovateli poštovních služeb.

7.              Zápůjční Úroková sazba

7.1.           Klient se zavazuje uhradit Společnosti sjednané úroky za poskytnutí úvěru. Výše pevné zápůjční úrokové sazby u úvěru poskytovaného Klientovi na základě jeho žádosti je stanovena dle úrokových sazeb stanovených společností ke dni podání žádosti Klienta o poskytnutí úvěru. Společnost úrokové sazby pro úvěry stanovuje oznámením o úrokových sazbách, které zveřejňuje na internetových stránkách. Společnost je oprávněna jednostranně stanovovat a měnit výši úrokových sazeb pro poskytování úvěrů. Změna úrokových sazeb je účinná dnem uveřejnění nového oznámení společnosti o úrokových sazbách na internetových stránkách Společnosti.

7.2.           Pro každý úvěr se úroková sazba stanovuje v závislosti na výši úvěru, jakož i na době splatnosti úvěru, a Klient o ní obdrží informace při vyplnění Žádosti o poskytnutí úvěru. Stanovená úroková sazba pro dílčí úvěr dle uzavřené Smlouvy o úvěru je stanovena pevně pro celou dobu trvání tohoto úvěru.

7.3.           Úroky z poskytnutého úvěru je Klient povinen platit ode dne poskytnutí Úvěru do dne úplného splacení poskytnutého Úvěru. Povinnost Klienta hradit sjednané úroky není dotčena zesplatněním úvěru ze strany společnosti pro porušení povinností Klienta.

8.              Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

8.1.           RPSN se rovná současné hodnotě všech nákladů dlužníka sjednaných v této Smlouvě a počítá se na roční bázi dle vzorce stanoveného zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění.

9.              Celkovými náklady úvěru jsou veškeré náklady, které je Klient povinen zaplatit v souvislosti s poskytnutým úvěrem s výjimkou nákladů splatných Klientem v důsledku neplnění některé z povinností stanovených ve Smlouvě. V celkových nákladech spotřebitelského úvěru jsou zahrnuty

-          úroky z poskytnutého úvěru.

9.1.           Výpočet RPSN úvěru je založen na předpokladu, že Úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a že Společnost a Klient splní řádně a včas své povinnosti.

10.           Splacení úvěru a souvisejících poplatků

10.1.        Klient provádí splacení úvěru a úrokové platby Společnosti v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě a ve lhůtě splatnosti úvěru, tj. nejpozději do dne konečné splatnosti. Úvěr bude Klientem uhrazen jednorázově k datu konečné splatnosti, společně s veškerými úroky vzniklými na základě této Smlouvy.

10.1.1.     Splácení Úvěru se provádí v měně úvěru. V případě, že jedna ze smluvních stran provede platby v jiné měně, tato smluvní strana zaplatí veškeré náklady spojené s převodem měny na měnu úvěru.

10.1.2.     Všechny platby spojené se Smlouvou Klient provádí převodem na účet Společnosti.

10.1.3.     Závazek splácení úvěru, který je stanoven Smlouvou o úvěru, je splněn v okamžiku, kdy je platba převedena na účet Společnosti.

10.1.4.     Při provedení jakékoliv platby je Klient povinen v rámci identifikace platby uvést jméno, příjmení a rodné číslo Klienta, obchodní firmu, IČ a číslo účtu Společnosti, jakož i číslo Smlouvy, pokud uvedení některého z těchto údajů není vyloučeno zvoleným způsobem platby.

10.1.5.     Pokud Společnost obdrží od Klienta platbu, kterou nelze identifikovat, tato platba se nepovažuje za přijatou do té doby, než bude identifikována, a Společnost má právo uplatnit smluvní pokutu vůči Klientovi v souladu se Smlouvou.

11.           PŘEDČASNÉ SPLÁCENÍ

11.1.         Klient má právo zcela nebo zčásti splatit Společnosti částku uvedenou ve Smlouvě o úvěru před datem konečné splatnosti. V takovém případě má Klient právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru.

11.2.        Klient se zavazuje informovat Společnost o záměru předčasného splacení, a to písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu Společnosti Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, nejpozději 3 (tři) pracovní dny předem.

11.3.        Při předčasném splacení Úvěru je Klient povinen splatit úroky z úvěru ode dne poskytnutí úvěru do dne úplného splacení poskytnutého úvěru. Pro případ předčasného splacení úvěru má Společnost také právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením úvěru. Výše náhrady nákladů nesmí překročit omezení stanovená zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

12.           PRODLENÍ

12.1.        Pokud se klient ocitne v prodlení se splácením úvěru, zašle Společnost klientovi písemnou upomínku.

12.2.        Z důvodu svého prodlení se klient zavazuje uhradit společnosti

a) účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s prodlením,

b) zákonný úrok z prodlení ve výši reposazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů, a to od prvního dne prodlení do skutečného zaplacení,

c) smluvní pokutu dle odst. 9.3.

12.3.        Pokud Klient neprovádí platby stanovené ve Smlouvě o úvěru včas, je povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0.01 % z celkové částky zpožděných plateb za  každý den prodlení, a to za každý jednotlivý poskytnutý úvěr. Smluvní pokuta se začne vyměřovat následující kalendářní den po dni splatnosti úvěru a vyměřování   končí po 60 (šedesáti) dnech nebo v ten den, kdy bude Klientem zaplacená splatná částka i pokuta za neplnění připsány na bankovní účet Společnosti.

12.3.1.     Splacení smluvní pokuty nezbavuje Klienta povinnosti splnit závazky stanovené Smlouvou o úvěru a splatit úroky, ani povinnosti nahradit škody Společnosti, pokud jejich výše přesahuje částku smluvní pokuty.

12.3.2.     Pokud Klient neplní nebo nedostatečně plní své povinnosti, které jsou stanovené Smlouvou o úvěru, je Společnost oprávněn předat právo jejich vymáhání třetím stranám (avšak nejdříve po uplynutí 45 (čtyřiceti pěti) dnů od lhůty splatnosti úvěru), a takový převod práv může obsahovat i zpracování osobních údajů Klienta, umístění těchto údajů do veřejných databází a předání osobních údajů Klienta osobě, která převzala právo (cesionáři). V případě vymáhání prodlených plateb hradí výdaje spojené s vymáháním sám Klient. Klient souhlasí s právem Společnosti předat Klientovy osobní údaje pro zpracování do jiné země a společnostem, které jsou spojené se Společností.

13.           Změna podmínek smlouvy o úvěru

13.1.        Prodloužení lhůty splatnosti úvěru

13.1.1.     Klient může požádat Společnosti o prodloužení doby splatnosti úvěru podle Smlouvy o úvěru o 7 (sedm), 14 (čtrnáct) nebo 30 (třicet) dní.

13.1.2.     Pokud Společnost schválila prodloužení doby splatnosti úvěru, informuje Společnost Klienta o částce, kterou musí Klient zaplatit včetně úroků, a to do dne nové splatnosti úvěru.

13.1.3.     Pokud Společnost neschválí prodloužení doby splatnosti úvěru, o které Klient požádal, nemusí vysvětlovat důvody pro toto zamítnutí a Klient je povinen splácet úvěr v souladu s plánem a dobou splatnosti.

13.2.        Dohoda o splátkách

13.2.1.     Dostane-li se Klient do prodlení s úhradou svého závazku k úhradě poskytnutého úvěru, může požádat Společnost o sjednání splátkového kalendáře. Schválení splátkového kalendáře je ve výlučné dispozici Společnosti.

13.2.2.     Společnost umožňuje uzavření dohody o splátkách za těchto podmínek:

a)       Klient uhradí nejpozději společně s první sjednanou splátkou poplatek za sjednání splátkového kalendáře ve výši stanovené ceníkem Společnosti,

b)       v závislosti na výši dlužné částky může být splátkový kalendář sjednán v délce nejvýše 12 měsíců ode dne původního termínu splatnosti úvěru,

c)       do každé měsíční splátky bude zahrnut měsíční poplatek za pojištění úhrady dlužné částky ve výši stanovené ceníkem Společnosti.

13.2.3.     Pokud Společnost schválí uzavření dohody o splátkách, informuje Společnost Klienta o podmínkách této dohody zasláním návrhu dohody o splátkách na emailovou adresu Klienta. Pro uzavření dohody o splátkách je Klient povinen potvrdit návrh dohody o splátkách a podepsaný návrh doručit na adresu Společnosti. Dohoda o splátkách je účinná okamžikem prokazatelného doručení potvrzeného návrhu dohody o splátkách Společnosti.

13.2.4.     Pokud Společnost neschválí uzavření dohody o splátkách, o které Klient požádal, nemusí vysvětlovat důvody pro toto zamítnutí a Klient je povinen splácet úvěr v souladu s plánem a dobou splatnosti.

14.           Zánik Smlouvy o úvěru

14.1.        Právo Klienta na odstoupení od smlouvy

14.1.1.     Klient má právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření, resp. od obdržení podmínek smlouvy o úvěru a informací o smlouvě o úvěru, a to písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu Společnosti Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Společnosti v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty.

14.1.2.     Oznámení o využití práva na odstoupení musí obsahovat následující údaje o Klientovi:

a)       Jméno, příjmení a rodné číslo Klienta,

b)       Oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru a o předčasném splacení úvěru,

c)       Den a místo vyhotovení oznámení,

d)       Podpis Klienta.

14.1.3.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 14.1.1. je Klient povinen společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu a úrok ve výši, na kterou by společnosti vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.

14.2.        Ukončení smlouvy Společností

14.2.1.     Společnost má právo před dobou splatnosti úvěru jednostranně odstoupit od Smlouvy o úvěru a/nebo vyzvat Klienta ke splacení celého úvěru, úroků za celkovou dobu využití úvěru a navíc dalších plateb k datu stanovenému Společností v následujících případech:

a)       Pokud je klient v prodlení s platbou úvěru, úroků nebo jiných poplatků stanovených ve Smlouvě o úvěru a tuto neuhradí ani v dodatečné lhůtě 30 dní ode dne doručení výzvy společnosti.

b)       Pokud je klient v prodlení s příslušnými platbami stanovenými v jiné smlouvě uzavřené mezi Společnostem a klientem a tyto neuhradí ani v dodatečné lhůtě 30 dní ode dne doručení výzvy společnosti.

c)       Pokud Klient při uzavírání Smlouvy o úvěru vědomě poskytne nepravdivé údaje,

d)       Pokud vůči Klientovi vyvstanou nároky třetích stran, které by mohly ohrozit schopnost Klienta splácet úvěr a další poplatky spojené se Smlouvou o úvěru,

e)       Pokud se objeví známky faktické platební neschopnosti Klienta, vůči Klientovi bude zahájeno exekuční řízení nebo bude vůči Klientovi u soudu podán insolvenční návrh.

14.2.2.     V případě odstoupení Společnosti od Smlouvy o úvěru nebo zesplatnění úvěru je Klient povinen splatit úvěr, úroky za celou dobu využití úvěru, smluvní pokuty, jakož i další platby stanovené v rámci Smlouvy o úvěru, nejpozději do tří (3) dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy nebo oznámení o zesplatnění úvěru Klientovi.

15.           osobní údaje

15.1.        Úvodní informace

15.1.1.     Společnost Net Credit s.r.o. poskytuje krátkodobé spotřebitelské úvěry.

15.1.2.     Společnost zpracovává osobní údaje svých Klientů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, na základě souhlasu Klientů nebo na základě oprávnění vyplývajícího ze Zákona.

15.1.3.     Klient není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Společnosti své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Klient je oprávněn poskytnutí svých osobních údajů odmítnout, a proto poskytuje-li své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela dobrovolně. Pokud se však Klient rozhodne své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním neposkytnout, je Společnost oprávněna odmítnout uzavření obchodu nebo navázání smluvního vztahu s Klientem.

15.1.4.     Klientem se rozumí každá fyzická osoba, která se Společností jedná o uzavření smlouvy nebo se společností uzavřela smlouvu.

15.1.5.     Souhlas se zpracováním osobních údajů a využitím rodného čísla je Klientem udělován v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. a zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.

15.2.        Souhlas se zpracováním osobních údajů

15.2.1.     Klient souhlasí s tím, aby Společnost zpracovávala veškeré jeho informace a osobní údaje, včetně rodného čísla, které sdělil nebo sdělí Společnosti nebo které byly Společností v souvislosti s žádostí Klienta o uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s realizací navazujících úkonů oprávněně získány od třetích osob.

15.2.2.     Klient souhlasí, aby jeho osobní údaje a veškeré další informace týkající se jeho osoby byly zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem

a)       jednání s klientem o uzavření smlouvy,

b)      vyhodnocení, zda uzavřít s klientem smlouvu o úvěru, zejména za účelem získání informací o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Klienta,

c)      Identifikace a kontroly Klienta dle pravidel pro předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

d)      za účelem posuzování úvěruschopnosti klienta dle zákona o spotřebitelském úvěru

e)       plnění práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu,

f)        dalšího nabízení obchodu a služeb Klientovi,

g)      ochrany práv a právem chráněných zájmů Společnosti.

15.2.3.     Klient souhlasí, aby Společnost při shromažďování údajů o jeho sobě uskutečnila dotazy na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění použila pro ověření bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověřila správnost údajů poskytnutých Klientem. Klient výslovně uděluje souhlas, aby jakýkoli správce osobních údajů, který vede úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob, předával veškeré osobní údaje, které jsou jím zpracovávány o Klientovi, Společnosti za účelem uvedeným v odst. 10.2.2.

15.2.4.     Klient souhlasí, aby Společnost při shromažďování údajů o jeho osobě pořídila také fotokopii dokladu totožnosti Klienta, tj. fotokopii občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a to za účelem ověření totožnosti Klienta a správnosti identifikačních údajů Klienta. Fotokopie dokladu totožnosti Klienta bude Společností uchovávána společně s ostatními údaji Klienta po celou dobu zpracovávání osobních údajů Klienta. V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti Klienta Klient souhlasí, aby Společnost pro účely identifikace zpracovávala také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti.

15.2.5.     Klient souhlasí, aby Společnost při telefonické komunikaci zaznamenávala a uchovávala údaje o jeho osobě. V souvislosti s pořízením zvukového záznamu telefonního hovoru Klienta Klient souhlasí, aby Společnost zpracovávala záznamy hlasu Klienta a jeho zvukové projevy obsažené v záznamu telefonního hovoru. Klient souhlasí, aby jeho hlas, zvukové projevy, osobní údaje a veškeré další informace týkající se jeho osoby, které sdělí v průběhu nahrávané komunikace se Společností byly Společností zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem

a)          zaznamenání projevů vůle Klienta významných pro smluvní vztah, které budou činěny prostřednictvím telefonního hovoru,

b)          za účelem posouzení úvěruschopnosti Klienta dle Zákona,

c)          řešení stížností Klienta na postup Společnosti,

d)          zvyšování kvality poskytovaných služeb vyhodnocováním způsobu komunikace mezi Společností a Klientem při řešení požadavků Klienta,

e)          ochrany práv a právem chráněných zájmů Společnosti.

15.2.6.     Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené v tomto souhlasu Klient uděluje na dobu 10 let od poskytnutí tohoto souhlasu. V případě, že mezi Klientem a Společností bude uzavřena Smlouva, uděluje Klient tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu založeného uzavřenou Smlouvou a na dobu dalších 10 let od data splnění veškerých finančních závazků Klienta z uzavřené Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky Klienta byly splněny před zánikem Smlouvy.

15.3.        Způsob zpracování osobních údajů

15.3.1.     Osobní údaje Klienta budou zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Klient souhlasí, aby Společnost zpracovávala jeho osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Klient bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačním systému Společnosti společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které Společnost získá od Klienta či třetích osob.

15.3.2.     Klient bere na vědomí, že při jednání o uzavření Smlouvy se Společností mohou veškeré nebo některé činnosti předcházející uzavření Smlouvy pro Společnost zajišťovat třetí osoby. Klient souhlasí, aby Společnost za účelem shromáždění osobních údajů Klienta a jejich dalšího zpracování, zejména za účelem vyhodnocení důvěryhodnosti, bonity a platební morálky Klienta předala osobní údaje Klienta třetím osobám, které pro Společnost zajišťují činnosti při uzavírání Smluv nebo při vyhodnocování rizik obchodů s jednotlivými Klienty.

15.3.3.     Klient souhlasí se zasíláním komerčních a nekomerčních sdělení, reklamních materiálů, různých novinek a informací na Klientem uvedené číslo mobilního telefonu a na uvedenou e-mailovou adresu, a nemá proti němu námitek. Klient potvrzuje, že nemá námitky ani vůči způsobu jejich odesílání, ani ohledně možného obsahu. Klient je informován, že má právo odmítnout obdržení těchto informací v rozsahu, který neodporuje naplnění Smlouvy o úvěru.

15.4.        Předání osobních údajů

15.4.1.     Klient souhlasí, aby Společnost poskytovala jeho osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů sloužících k posouzení důvěryhodnosti, bonity a platební morálky Klienta osobám propojeným se Společností za účelem prověřování rizik obchodů, které Klient uzavřel s osobami propojenými se Společností nebo o jejichž uzavření s kteroukoliv osobou propojenou se Společností vede Klient jednání.

15.4.2.     Klient dále souhlasí s tím, aby Společnost poskytovala jeho osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů o průběhu obchodního jednání o uzavření Smlouvy osobám propojeným se Společností za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb Klientovi těmito osobami.

15.4.3.     Klient souhlasí, aby osoby propojené se Společností údaje, které o Klientovi získají od Společnosti, dále zpracovávaly, shromažďovaly a uchovávaly v předaném rozsahu ke stejným účelům jako Společnost, včetně nabízení vlastních výrobků a služeb Klientovi.

15.5.        Práva Klienta

15.5.1.     Klient má právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o

a)       účelu zpracování osobních údajů,

b)       osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c)       povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Klienta,

d)       příjemci, případně kategoriích příjemců.

15.5.2.     Za poskytnutí informace je Společnost oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

15.5.3.     Klient, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost jako správce nebo jiná osoba, která pro Společnost zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost Klienta shledána oprávněnou, Společnost neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Společnost nebo příslušný zpracovatel žádosti nevyhoví, může se Klient  obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Klienta obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

16.           zrušení registrace

16.1.1.     Klient je oprávněn zrušit svou registraci v elektronickém systému Společnosti. Zrušení registrace klienta je účinné ke dni, ve kterém Klient uhradí veškeré své závazky z uzavřených Smluv o úvěru vůči Společnosti.

16.1.2.     Zrušením registrace zaniká oprávnění Klienta požádat Společnost o poskytnutí úvěru.

16.1.3.     Zrušení registrace se provádí na formuláři, který je dostupný na internetových stránkách Společnosti.

17.           Řešení sporů

17.1.1.     Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s jejím plněním, které se nepodaří vyřešit smírným jednáním, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

17.1.2.     Klient je oprávněn kdykoli se obrátit na Finančního arbitra České republiky. Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem.

17.1.3.     Orgánem dozoru nad dodržováním povinností v oblasti spotřebitelských úvěru je Česká národní banka.

18.           Společná a závěrečná ustanovení

18.1.        Změna obchodních podmínek

18.1.1.     Společnost je oprávněna jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky. Změnu Obchodních podmínek provádí Společnost vydáním jejich nového úplného znění.

18.1.2.     Změna Obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem uveřejnění nového úplného znění Obchodních podmínek na internetových stránkách Společnosti http://www.netcredit.cz. O uveřejnění nového znění Obchodních podmínek Společnost informuje Klienta elektronickou poštou na emailovou adresu Klienta uvedenou v jeho uživatelském účtu. Přílohou oznámení o změně Obchodních podmínek zaslaného Klientovi je vždy nové úplné znění Obchodních podmínek.

18.1.3.     Nové znění obchodních podmínek se uplatní pro veškeré Smlouvy o úvěru uzavírané mezi Společností a Klientem po nabytí účinnosti změny Obchodních podmínek.

18.1.4.     V případě Smluv o úvěru uzavřených mezi Společností a Klientem před účinností změny Obchodních podmínek je Klient oprávněn Smlouvu o úvěru vypovědět, jestliže se změnou Obchodních podmínek provedenou Společností nesouhlasí a současně se jedná o podstatnou změnu Obchodních podmínek. Klient je oprávněn Smlouvu o úvěru vypovědět do patnácti (15) dnů ode dne doručení oznámení o změně Obchodních podmínek Klientovi, jinak jeho právo vypovědět smlouvu zaniká. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi Společnosti.

18.1.5.     Za podstatnou změnu Obchodních podmínek se nepovažují změny, kterými nedojde ke zhoršení právního postavení Klienta, oprava zjevných písařských chyb nebo změny vyplývající ze změny platných právních předpisů.

18.2.        Společná ustanovení

18.2.1.     Klient se zavazuje písemně informovat Společnost o všech podstatných změnách týkajících se subjektu Klienta, a to do 14 dnů ode dne, kdy se o nich sám dozví. Podstatnými změnami se rozumí zejména náležitosti uváděné v občanském průkazu, změny v bankovním spojení, apod.

18.2.2.     Veškerá oznámení, korespondence nebo dokumenty předávané či zasílané podle této Smlouvy mohou být předávány osobně oproti písemnému potvrzení o přijetí, zasílány elektronickou poštou na emailovou adresu druhé smluvní strany či zasílány doporučenou poštou na adresu bydliště nebo sídla, či na takovou adresu, kterou oznámila kterákoli ze Smluvních stran druhé Smluvní straně písemně nejpozději deset (10) dní před odesláním zásilky.

18.2.3.     Písemnost odeslaná elektronickou poštou na emailovou adresu druhé Smluvní strany se považuje za doručenou okamžikem, kdy je odesílající Smluvní straně doručeno systémové potvrzení o doručení emailu na emailovou adresu druhé Smluvní strany.

18.2.4.     Pro doručování elektronické pošty Klientovi se vždy uplatní emailová adresa Klienta, která je uvedena v uživatelském účtu Klienta na internetových stránkách Společnosti v okamžiku odeslání elektronické pošty Klientovi.

18.2.5.     Nepodařilo-li se písemnost, která je doručována prostřednictvím držitele poštovní licence, doručit druhé Smluvní straně, má se písemnost za doručenou pátým (5) dnem od podání zásilky k přepravě držitelem poštovní licence.

18.2.6.     Klient odpovídá za včasné informování Společnosti o jakékoli změně jeho adresy, resp. adresy pro doručování pošty.

18.2.7.     Při použití komunikačních prostředků smluvními stranami v průběhu doby platnosti Smlouvy o úvěru není Společnost odpovědná za jakoukoliv ztrátu, která byla působena selháním pošty, faxu, elektronických nebo jiných komunikačních prostředků a technických zařízení, které zabezpečují příslušné služby Společnosti, včetně, ale nikoli výhradně, selhání komunikačních prostředků, internetové stránky, systémů výměny elektronických dat a platebních systémů (včetně elektronického bankovnictví).

18.3.        Závěrečná ustanovení

18.3.1.     Společnost je oprávněna jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky. V případě vydání nových Obchodních podmínek, nabývají tyto nové Obchodní podmínky účinnosti dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách Společnosti.

Klient potvrzuje, že je s těmito Obchodními podmínkami plně srozuměn a že se jimi řídí registrace Klienta u společnosti a Smlouva o úvěru.

 

Podpis klienta:

Dne

Datum narození:

 

(Klient tuto smlouvu podepsal připojením svého elektronického podpisu v elektronickém systému společnosti na internetové adrese www.netcredit.cz.)

 

 

 
 

Žádost o poskytnutí úvěru – návrh Smlouvy o úvěru

Reg. č.:.......................

Net Credit s.r.o., IČ 24286028, DIČ: CZ24286028, se sídlem Vyšehradská  1349/2, Praha 2, Nové město, PSČ  128 00, zapsaná v obchodním rejstříku sp.zn. C 193216 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní telefon: +420 272 272 777, email: info@netcredit.cz

 (dále jen „Společnost“)

 

a

 

Jméno: ......................

Příjmení: .......................

RČ: ........................

Datum nar.: .......................

Ulice: .......................

Č.p. .......................

Obec: .......................

PSČ: .......................

Tel.č.: .......................

Email: .......................

Bankovní spojení: č.ú.: .......................

(dále jen „Účet Klienta“)

           

(dále jen „klient“)

 

 

 

 

1. Prohlášení Klienta

1.1. Klient tímto prohlašuje, že

- všechny údaje poskytnuté Společnosti v souvislosti s touto Smlouvou jsou pravdivé, platné, nezkreslené a úplné, že nezatajili žádnou okolnost, která by mohla mít jakýkoli vliv na rozhodnutí Společnosti poskytnout Klientovi úvěr za podmínek uvedených v této Smlouvě,

- má plnou svéprávnost tuto Smlouvu uzavřít,

-  je schopen řádně plnit závazky z této Smlouvy a s ní souvisejících dokumentů, zejména Společnosti splatit celou částku Úvěru včetně příslušenství a případně dalších pohledávek Společnosti z této Smlouvy,

-  má trvalý pobyt na území České republiky,

- Účet klienta je veden u finanční instituce v České republice a Klient je vlastníkem Účtu Klienta.

2. Podmínky úvěru

2.1. Smluvní strany se dohodly, že úvěr bude Klientovi poskytnut v celkové výši ....................... Kč

(slovy: ....................... korun českých) (dále jen „Úvěr“).

2.2. Klient se zavazuje vrátit poskytnuté peněžní prostředky nejpozději do jednoho (1) dne až....................... (.......................) dnů ode dne poskytnutí Úvěru Klientovi (datum konečné splatnosti).

3. Poskytnutí úvěru

3.1. Společnost se touto smlouvou zavazuje poskytnout Klientovi peněžní prostředky do sjednané celkové výše úvěru a Klient se zavazuje Společnosti vrátit poskytnutý úvěr a dále zaplatit úroky z úvěru, poplatky a odměny, jakož i další nároky Společnosti dle této Smlouvy.

3.2. Společnost se zavazuje poskytnout Klientovi peněžní prostředky do celkové výše Úvěru.

3.3. Klient uzavřením této Smlouvy současně žádá Společnost o poskytnutí Úvěru v plné výši na stanovený účet Klienta.

3.4. Společnost poskytne úvěr klientovi převodem na Účet klienta do dvaceti čtyř (24) hodin ode dne uzavření této Smlouvy. Společnost splní svůj závazek poskytnout úvěr Klientovi poukázáním požadovaných peněžních prostředků z účtu Společnosti na účet Klienta, a to ke dni odepsání uvedené částky z účtu Společnosti.

 4. Výpůjční úroková sazba a RPSN

4.1. Klient se zavazuje uhradit Společnosti sjednané úroky za poskytnutí Úvěru. Smluvní strany se dohodly, že poskytnutý Úvěr bude úročen výpůjční úrokovou sazbou ve výši .......................% p.a., a to ode dne poskytnutí Úvěru do dne úplného splacení poskytnutého Úvěru.

4.2. Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (dále jen „RPSN“)  činí ....................... %.

4.3. RPSN se rovná současné hodnotě všech nákladů dlužníka sjednaných v této Smlouvě a počítá se na roční bázi dle vzorce stanoveného zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění.

4.4. Celkovými náklady úvěru jsou veškeré náklady, které je Klient povinen zaplatit v souvislosti s poskytnutým úvěrem. V celkových nákladech spotřebitelského úvěru jsou zahrnuty

- úroky z poskytnutého úvěru.

4.5. RPSN je vypočtena za předpokladu, že podmínky úvěru obsažené v této Smlouvě zůstávají neměnné, budou platit do konce platnosti Smlouvy a Klient bude řádně a včas plnit veškeré své závazky z této smlouvy.

4.6. K datu konečné splatnosti je klient povinen uhradit Společnosti celkovou výši poskytnutého úvěru a uhradit celkové náklady úvěru (dále jen „Celková částka splatná dlužníkem“). Celková částka splatná dlužníkem vypočtená ke dni uzavření této Smlouvy činí ....................... Kč (slovy: ....................... korun českých).

5. Klientovo právo na odstoupení

5.1. Klient má právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření, resp. od obdržení podmínek smlouvy o úvěru a informací o smlouvě o úvěru, a to písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu Společnosti Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00.

5.2. Oznámení o využití práva na odstoupení musí obsahovat následující údaje o klientovi:

- Jméno, příjmení a rodné číslo,

- Oznámení o odstoupení od Smlouvy,

- Den a místo vyhotovení oznámení,

- Podpis klienta.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto čl. 5 je klient povinen společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu a úrok ve výši, na kterou by společnosti vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. Denní úrok ze sjednaného úvěru pro případ odstoupení od smlouvy dle tohoto čl. 5 činí ....................... Kč.

 6. Splacení úvěru a souvisejících poplatků

6.1. Klient provádí splacení úvěru a úrokové platby Společnosti v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě a ve lhůtě splatnosti úvěru. Pokud se klient ocitne v prodlení se splácením úvěru, zašle Společnost klientovi písemnou upomínku. Klient se zavazuje nahradit Společnosti administrativní náklady upomínky ve výši 200,- Kč.

6.2. Splácení Úvěru se provádí v měně úvěru. V případě, že jedna ze smluvních stran provede platby v jiné měně, tato smluvní strana zaplatí veškeré náklady spojené s převodem měny na měnu úvěru.

6.3. Všechny platby spojené se Smlouvou klient provádí převodem na účet Společnosti.

6.4. Závazek splácení úvěru, který je stanoven Smlouvou, je splněn v okamžiku, kdy je platba převedena na účet Společnosti.

6.5. Při provedení jakékoliv platby je klient povinen v souladu se Smlouvou uvést jméno, příjmení a rodné číslo klienta, obchodní firmu, IČ a číslo účtu Společnosti, jakož i číslo Smlouvy, pokud uvedení některého z těchto údajů není vyloučeno zvoleným způsobem platby.

6.6. Pokud Společnost obdrží od klienta platbu, kterou nelze identifikovat, tato platba se nepovažuje za přijatou do té doby, než bude identifikována, a Společnost má právo uplatnit smluvní pokutu vůči klientovi v souladu se Smlouvou.

6.8. Klient má právo zcela nebo zčásti splatit Společnosti částku uvedenou ve Smlouvě o úvěru před datem konečné splatnosti, je však o tom povinen informovat Společnosti, a to písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu Společnosti Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, nejpozději 3 (tři) pracovní dny předem. V tomto případě má klient právo na řádné snížení celkových úvěrových nákladů poměrně době od chvíle předčasného splacení úvěru do posledního dne splacení úvěru stanoveného v splátkovém plánu. Klient je povinen splatit Společnosti úroky za využívání úvěru poměrně počtu využitých dnů měsíce, v němž byl úvěr zcela splacen.

 7. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Klient má právo využívat úvěr pro jakýkoli legitimní účel.

7.2. Klient se zavazuje splácet úvěr Společnosti včas a zaplatit úroky na základě Smlouvy o úvěru a dni splatnosti úvěru převodem na účet Společnosti nejpozději v den stanovený jako den splatnosti úvěru. V případě, když den splatnosti úvěru připadá na státní svátek České republiky nebo na víkend, klient provede platbu v následujícím pracovním dnu po dni splatnosti úvěru.

7.3. Klient musí neprodleně oznámit Společnosti změny jakýchkoliv údajů, které poskytl při uzavření této Smlouvy o úvěru, a to nejpozději do 3 (tří) dnů po zjištění těchto změn.

7.4. Klient se zavazuje bezpodmínečně dodržovat závazky stanovené ve Smlouvě o úvěru a bere v úvahu riziko spojené se zpožděním a možné náhodné shody po obdržení úvěru.

8. Porušení Smlouvy

8.1. Klient odpovídá Společnosti za údaje uvedené v žádosti o úvěru, stejně jako za pravdivost, správnost a přesnost údajů uvedených v souladu s ustanoveními Smlouvy o úvěru.

8.2. Pokud klient neprovádí platby stanovené ve Smlouvě o úvěru včas, je povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové částky zpožděných plateb za každý den prodlení. Smluvní pokuta se začne vyměřovat následující kalendářní den po dni splatnosti úvěru a vyměřování končí uplynutím 60 (šedesáti) dnů prodlení klienta nebo v ten den, kdy bude Klientem zaplacená splatná částka i pokuta za neplnění připsány na bankovní účet Společnosti. Ujednáním s smluvní pokutě není dotčeno právo Společnosti na náhradu škody.

8.3 Výslovně se vylučuje možnost snížení smluvní pokuty soudem podle § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.4. Společnost má právo před dobou splatnosti úvěru jednostranně odstoupit od Smlouvy a/nebo vyzvat Klienta ke splacení celého úvěru, úroků za celkovou dobu využití úvěru a navíc dalších plateb k datu stanovenému Společností v následujících případech:

8.4.1. Pokud je klient v prodlení s platbou úvěru, úroků nebo jiných poplatků stanovených ve Smlouvě o úvěru po dobu více než 14 (čtrnáct) dní.

8.4.2. Pokud je klient v prodlení s příslušnými platbami stanovenými v jiné smlouvě uzavřené mezi Společnostem a klientem o více než 14 dní.

8.4.3. Pokud klient při uzavírání Smlouvy o úvěru vědomě poskytne nepravdivé údaje.

8.4.4. Pokud vůči klientovi vyvstanou nároky třetích stran, které by mohly ohrozit schopnost klienta splácet úvěr a další poplatky spojené se Smlouvou o úvěru.

8.4.5. Pokud se objeví známky faktické klientovy platební neschopnosti, vůči klientovi bude zahájeno exekuční řízení nebo bude u soudu podán insolvenční návrh vůči klientovi.

8.5. V případě odstoupení Společnosti od Smlouvy o úvěru nebo zesplatnění úvěru je Klient povinen splatit úvěr, úroky za celou dobu využití úvěru, smluvní pokuty, jakož i další platby stanovené v rámci Smlouvy o úvěru, nejpozději do tří (3) dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy nebo oznámení o zesplatnění úvěru Klientovi.

8.6. Splacení smluvní pokuty stanovené ve Smlouvě o úvěru nezbavuje klienta povinnosti splnit závazky stanovené Smlouvou o úvěru a splatit úroky, ani povinnosti nahradit škody Společnosti, pokud jejich výše přesahuje částku smluvní pokuty.

8.7. Pokud klient neplní nebo nedostatečně plní své povinnosti, které jsou stanovené Smlouvou o úvěru, je Společnost oprávněn předat právo jejich vymáhání třetím stranám (avšak nejdříve po uplynutí 45 (čtyřiceti pěti) dnů od lhůty splatnosti úvěru), a takový převod práv může obsahovat i zpracování osobních údajů klienta, umístění těchto údajů do veřejných databází a předání osobních údajů klienta osobě, která převzala právo (cesionáři). V případě vymáhání prodlených plateb hradí výdaje spojené s vymáháním sám klient. Klient souhlasí s právem Společnosti předat klientovy osobní údaje pro zpracování do jiné země a společnostem, které jsou spojené s Společnostem.

8.8. Při použití komunikačních prostředků smluvními stranami v průběhu doby platnosti Smlouvy o úvěru není Společnost odpovědná za jakoukoliv ztrátu, která byla působena selháním pošty, faxu, elektronických nebo jiných komunikačních prostředků a technických zařízení, které zabezpečují příslušné služby Společnosti, včetně, ale nikoli výhradně, selhání komunikačních prostředků, internetové stránky, systémů výměny elektronických dat a platebních systémů (včetně elektronického bankovnictví).

 9. Zachování důvěrnosti

9.1. Veškeré informace o klientovi v rámci této Smlouvy o úvěru jsou považovány za důvěrné. Informace o klientovi Společnost poskytuje v souladu s právními předpisy České republiky a pouze některým osobám ve stanovené formě a objemu.

9.2. Klient potvrzením svého souhlasu subjektu údajů souhlasí s tím, že Společnost přidá ke své databázi zákazníků osobní údaje klienta, jež má k dispozici (veškeré údaje, které klient poskytl při vyplnění přihlášky na internetové stránce, nebo které Společnost získal v souvislosti s plněním smluvních závazků klienta). Klient souhlasí s tím, že tyto údaje budou moci být předány třetím osobám, které přímo nebo nepřímo získají podstatnou účast v základním jmění Společnosti nebo v nichž Společnost získal přímou nebo nepřímou účast, a systém zpracování údajů, který spravuje Společnost, bude moci být předán provozovatelům osobních údajů zapsaným na území České republiky, pokud jsou dané informace vyžadovány pro vykonání jejich funkcí.

9.3. V průběhu splatnosti Smlouvy o úvěru a během komunikace s klientem je Společnost oprávněn zpracovat ty osobní klientovy údaje, které má k dispozici, použít osobní údaje, jež od klienta obdržel pro naplnění Smlouvy o úvěru, a také je v souladu se souhlasem subjektu údajů použít pro vytvoření, změnu, splnění a/nebo ukončení právních vztahů s Společnostem nebo pro tvorbu úvěrové historie klienta.

9.4. Pokud klient nesplní zcela nebo dostatečně závazky stanovené Smlouvou o úvěru, má Společnost právo poskytnout informace o klientovi bez předchozího klientova souhlasu jakékoliv třetí straně podle svého uvážení.

9.5. Společnost má právo poskytnout informace o klientovi společnostem skupiny Společnosti, jiným firmám nebo společnostem, které přímo nebo nepřímo získaly podstatnou účast v základním jmění Společnosti nebo ve kterých Společnost získal přímou nebo nepřímou účast, partnerům Společnosti v oblasti zpracování osobních údajů klienta (včetně třetích osob, které vystavují faktury), a systém zpracování údajů, který udržuje Společnost, bude moci být předán provozovatelům osobních údajů zapsaným na území České republiky, pokud jsou dané informace vyžadovány pro vykonání jejich funkcí.

9.6. Společnost má právo požadovat a prověřit veškeré informace o klientovi v souvislosti s riziky, která má Společnost ohledně splácení úvěru.

10. Řešení sporů

10.1 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, které se nepodaří vyřešit smírným jednáním, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

10.2. Klient je oprávněn kdykoli se obrátit na Finančního arbitra České republiky. Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem.

10.3. Orgánem dozoru nad dodržováním povinností v oblasti spotřebitelských úvěru je Česká obchodní inspekce.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Nedílnou součástí této Smlouvy o úvěru jsou Obchodní podmínky pro poskytování rychlého úvěru u Net Credit s.r.o. Klient tyto obchodní podmínky obdržel při podpisu této Smlouvy a výslovně prohlašuje, že obsahu obchodních podmínek v plném rozsahu porozuměl, nemá vůči němu námitky a souhlasí s právy a povinnostmi, které z těchto obchodních podmínek vyplývající pro smluvní vztah založený touto Smlouvou.

11.3. Veškerá oznámení, korespondence nebo dokumenty předávané či zasílané podle této Smlouvy mohou být předávány osobně oproti písemnému potvrzení o přijetí, zasílány doporučenou poštou na adresu sídla či na takovou adresu, kterou oznámila kterákoli ze Smluvních stran druhé Smluvní straně písemně nejpozději deset (10) dní před odesláním zásilky, nebo zasílány elektronickou poštou na emailové adresy smluvních stran. Pro doručování klientovi se vždy použije emailová adresa klienta uvedená v uživatelském účtu klienta na internetových stránkách společnosti www.netcredit.cz ke dni odeslání zásilky klientovi. Nepodařilo-li se písemnost, která je doručována prostřednictvím držitele poštovní licence, doručit druhé Smluvní straně, má se písemnost za doručenou pátým (5) dnem od podání zásilky k přepravě držitelem poštovní licence.

 

 

Podpis klienta:                                                                                             Podpis společnosti:

Dne .......................                                                                                      Dne .......................                                            

 

Plné jméno zákazníka

Datum narození: .......................

                                                                                                                     Net Credit s.r.o.

(Klient tuto smlouvu podepsal v elektronickém systému společnosti            Igors Korotkevics, prokuristka

na internetové adrese www.netcredit.cz.)