ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE  o iPad Mini

Tento dokument stanovuje úplná pravidla soutěže o iPad Mini (dále jen „soutěž“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Net Credit s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, Praha 2, PSČ: 128 00, IČ: 242 86 028, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  oddíle C vložka193216 (dále jen „pořadatel“).

3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 15.01.2015 do 01.02.2015 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.

4. SOUTĚŽÍCÍ

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let strvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže soutěže, jakož i jim osoby blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

5. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže uzavře smlouvu o poskytnutí úvěru (dále jen „úvěr“). Každý účastník se může soutěže zúčastnit i opakovaně, a to vždy s další uzavřenou úvěrovou smlouvou. Číslo úvěrové smlouvy lze použít v soutěži pouze jednou. Za soutěžícího se považuje osoba, která platně uzavřela úvěrovou smlouvu a úvěr jí byl vyplacen.

6. VÝHRY V SOUTĚŽI

1x iPad Mini

Pořadatel soutěže před termínem zahájení soutěže stanoví  hodinu, minutu a vteřinu přesně určené časové okamžiky, kdy bude probíhat slosování výherce ceny  iPad Mini v průběhu doby konání soutěže. Výherce bude po  konání soutěže také uveřejněny na internetu na https://www.netcredit.cz/.

Vyhrává ten soutěžící, který který bude slosován a který splňuje podmínky účastníka soutěže.

Výherci budou o výhře informováni na telefonním čísle. Výherce bude vylosován nejpozději do 02.02.2015 na adresu v rámci České republiky, kterou výherce sdělil pořadateli.

Podmínkou předání výhry je skutečnost, že výherce je účastníkem platné a účinné smlouvy o poskytnutí úvěru, tedy skutečnost, že výherce od smlouvy o poskytnutí úvěru neodstoupil. Podmínkou předání výhry je dále skutečnost, že soutěžící po celou dobu trvání smlouvy řádně a včas hradil jednotlivé splátky úvěru. V opačném případě zaniká nárok na výhru a výhru získá jiný soutěžící na základě slosování.  V případě, že se pořadateli nepodaří výhru předat nejpozději do třiceti dnů od vylosovná  (datum losování 02.02.2015, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhru získá jiný soutěžící na základě slosování.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ AOSOBNOSTNÍ PRÁVA

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže (dále jen údaje) do databáze společnosti společnost Net Credit s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, Praha 2, PSČ: 128 00, IČ: 242 86 028 jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a sjejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) stím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Účastníci soutěže výslovně souhlasí stím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti stouto soutěží a jím poskytovaných služeb stím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na https://www.netcredit.cz/. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Úplná pravidla jsou k dispozici na https://www.netcredit.cz/